Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.yourflow.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez FHU „Tuzikiewicz” Arkadiusz Tuzikiewicz z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 244, posiadającą NIP 7712210766, REGON 592197308 zwaną dalej „Administratorem”.

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe:

a. adres internetowy – www.yourflow.pl,

b. e-mail – yourflow.wear@gmail.com,

c. adres korespondencyjny – ul. Rakowiecka 45 lok.16, 02-528 Warszawa.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży do jogi z recyklingu (topy / staniki sportowe, legginsy sportowe).

2. Oferowane przedmioty są nowe, produkowane lokalnie w Polsce.

§ 3. Zasady dokonywania zakupów

1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks Cywilny”).

2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opisu danego produktu i jego cech,

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty,

d. dotyczące sposobu i terminu realizacji świadczenia przez Sklep.

3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu po przejściu do koszyka i wybraniu opcji „Zamawiam”, w którym Klient podaje następujące dane:

a. imię i nazwisko,

b. adres email,

c. numer telefonu,

d. dane adresowe do wysyłki.

5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej podczas wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającego wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w zależności od wybranej opcji w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta,

b. sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia żywionych przez niego wątpliwości,

c. w przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a. System płatności elektronicznych - Płatności Shoper, świadczony przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

b. Karta płatnicza w systemach:

- Visa,

- Visa Electron,

- MasterCard,

- MasterCard Electronic,

- Maestro.

Więcej informacji o dostępnych sposobach płatności znajduje się na stronie: https://www.yourflow.pl/strona/dostawa-platnosci.

11. Termin na wykonanie płatności wynosi 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, następującego równocześnie z dokonaniem wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Zamówiony towar jest wysyłany możliwie jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

14. Informacje o metodach wysyłki i ich koszcie znajdziesz na stronie: https://www.yourflow.pl/strona/dostawa-platnosci.

15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo
w jedna przesyłkę, chyba że, Klient w komentarzu do zamówienia wskaże inny sposób pakowania, w tym opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

17. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a. imię i nazwisko/firmę,

b. adres zamieszkania/siedziby,

c. numer NIP,

d. adres korespondencyjny.

18. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

19. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową
o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4. Reklamacje

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sklepu. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem https://www.yourflow.pl/strona/zwroty-reklamacje zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z niego jest fakultatywne.

Wnosząc reklamację, Klient powinien podać swoje:

a. imię i nazwisko,

b. adres,

c. dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji),

d. przedmiot i przyczynę reklamacji,

e. dane kontaktowe.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Do reklamacji Klient zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji.

7. Sklep ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://www.yourflow.pl/strona/zwroty-reklamacje. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Rakowiecka 45 lok. 16, 02-528 Warszawa niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym, odstąpił od umowy. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep faktycznie otrzymał zwracany towar.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 6. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

c. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu między Klientem a Sklepem;

c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl